ข่าวใหม่ :

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-mail

E-mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
สมัครใช้บริการ
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ปฏิทินกิจกรรม

e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นพ.โชคชัย  สาครพานิช
นพ.โชคชัย สาครพานิช

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติทางด้านสุขภาพได้

2. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. มีการบริหารจัดการงานสาธารณสุขแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ

4. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการและ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5. มีระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน


ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์

องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข

พันธกิจ
ค่านิยม
เป้าประสงค์

กิจกรรมของเรา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วหลักสูตร CDCU

การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วหลักสูตร CDCU

วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วหลักสูตร CDCU โดยใช้หลักสูตรตามประกาศกรมควบคุมโรค

รมว.สาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจ รพ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

รมว.สาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจ รพ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สัปดาห์เภสัชกรรม 2562

สัปดาห์เภสัชกรรม 2562

26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

TO BE NUMBER ONE IDOL

TO BE NUMBER ONE IDOL

26 ก.พ. 2562
โครงการพัฒนา อสม. และ ผู้ประกอบการร้านยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

โครงการพัฒนา อสม. และ ผู้ประกอบการร้านยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

21 ก.พ. 2562
ธรรมนูญสุขภาพตำบลดงทงยาม

ธรรมนูญสุขภาพตำบลดงทงยาม

7 มี.ค. 62
สสจ.ปราจีนบุรี ถวายความรู้ในที่ประชุมพระสังฆาธิการฯ

สสจ.ปราจีนบุรี ถวายความรู้ในที่ประชุมพระสังฆาธิการฯ

26 ก.พ. 2562
โครงการพัฒนา อสม. และ ผู้ประกอบการร้านยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

โครงการพัฒนา อสม. และ ผู้ประกอบการร้านยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

21 ก.พ. 2562
ใครปลูกกัญชาได้บ้าง

ใครปลูกกัญชาได้บ้าง

TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี

TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี

5 มี.ค. 62
สถานการณ์ฝุ่นละออง

สถานการณ์ฝุ่นละออง

7 มี.ค. 62
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

6-10 มี.ค. 62

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี

0
ประชาการ
0
อสม.
0
เบาหวานรายใหม่
0
ความดันโลหิตสูงรายใหม่

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
นางธนวัน รัตนภานพ
นางธนวัน รัตนภานพนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข
ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุขทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสาธารณสุข
นายครรชิต ใจยงค์
นายครรชิต ใจยงค์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริหารงานสาธารณสุข

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์
กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา