ข่าวใหม่ :

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-mail

E-mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
** สมัครใช้บริการ **

ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ปฏิทินกิจกรรม

e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข่าวล่าสุด

คำสั่ง COVID-19
Image
Image

คู่มือการดำเนินงานการปฏิบัติงาน

Image
Image
Image

กิจกรรมของเรา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นพ.โชคชัย  สาครพานิช
นพ.โชคชัย สาครพานิช

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติทางด้านสุขภาพได้

2. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. มีการบริหารจัดการงานสาธารณสุขแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ

4. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการและ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5. มีระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน


ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์

องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข

พันธกิจ
ค่านิยม
เป้าประสงค์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
นางธนวัน รัตนภานพ
นางธนวัน รัตนภานพนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
นายครรชิต ใจยงค์
นายครรชิต ใจยงค์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริหารงานสาธารณสุข

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

0
ประชาการ
0
อสม.
0
เบาหวานรายใหม่
0
ความดันโลหิตสูงรายใหม่

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์
กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา