ข่าวใหม่ :
คำสั่ง โควิด-19

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-mail

E-mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
สมัครใช้บริการ
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ปฏิทินกิจกรรม

e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมของเรา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นพ.โชคชัย  สาครพานิช
นพ.โชคชัย สาครพานิช

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติทางด้านสุขภาพได้

2. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. มีการบริหารจัดการงานสาธารณสุขแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ

4. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการและ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5. มีระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน


ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์

องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข

พันธกิจ
ค่านิยม
เป้าประสงค์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
นางธนวัน รัตนภานพ
นางธนวัน รัตนภานพนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
นายครรชิต ใจยงค์
นายครรชิต ใจยงค์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ด้านบริหารงานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี
สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี
สาธารณสุขอำเภอนาดี
สาธารณะสุขอำเภอบ้านสร้าง
สาธารณะสุขอำเภอประจันตคาม
สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
สาธารณะสุขอำเภอศรีมโหสถ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี

0
ประชาการ
0
อสม.
0
เบาหวานรายใหม่
0
ความดันโลหิตสูงรายใหม่

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์
กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา